สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงทาริกา  ทัพไทยดี
2. เด็กหญิงวัลลภา  นาโนน
3. เด็กหญิงสุนิสา  อุดมฉวี
 
1. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
2. นางยุวกา  สุทธิ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายยสินทร  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงศุภานัน  ศรีไกล
3. เด็กหญิงเกศอุไร  กองตุ้ย
 
1. นางยุวกา  สุทธิ
2. นายเผด็จ  กาศร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พฤกษ์เสริมศักดิ์
 
1. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ศรีศิริ
2. เด็กชายอาเฮ้ง  มั่งมี
 
1. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
2. นางสาวสุภัคชญา  หอมลมัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 18 1. เด็กชายอนุชา  แสงปาก
2. เด็กหญิงเวธนี  บุญลี
 
1. นางสาวสุภัคชญา  หอมลมัย
2. นายเผด็จ  กาศร
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 37 1. เด็กชายวายุ  เสือหาญ
2. เด็กชายอนุสรณ์  สมภูมิ
 
1. นางยุวกา  สุทธิ
2. นางสาวสุภัคชญา  หอมลมัย
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  จาวใจเด็ด
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  ฉายศรีศิริ
 
1. นางสาวสุภัคชญา  หอมลมัย
2. นายเผด็จ  กาศร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงณัฐนิกา  สาทิพจันทร์
2. เด็กชายมนตรี  สาลี
3. เด็กชายลัทธพล  เพียรธรรม
4. เด็กหญิงวรารัตน์  สาสอน
5. เด็กหญิงวรินทร์พร  พิมพัด
6. เด็กชายอาร์ม  ลือนาม
 
1. นายครรชิต  ทรงประโคน
2. นายประเสริฐ   อาจภักดี
3. นายสำรอง  นามมุงคุณ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภาดา  พาพิมพ์
2. เด็กหญิงศสิกานร์  ขจรศักดิ์บำเพ็ญ
 
1. นายประเสริฐ  อาจภักดี
2. นายสำรอง  นามมุงคุณ
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77 เงิน 48 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รักษาศีล
 
1. นางกชพรรณ  จาวใจเด็ด
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 27 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมวิเศษ
2. เด็กหญิงภัทราพร  จินากูล
3. เด็กหญิงศลิษา  เซียมรัมย์
 
1. นางกชพรรณ  จาวใจเด็ด
2. นายครรชิต  ทรงประโคน
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายจิรารัตน์  ผาสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมวิเศษ
3. เด็กชายภัทรภณ  อยู่งาม
 
1. นางกชพรรณ  จาวใจเด็ด
2. นายครรชิต  ทรงประโคน