สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงทาริกา  ทัพไทยดี
2. เด็กหญิงวัลลภา  นาโนน
3. เด็กหญิงสุนิสา  อุดมฉวี
 
1. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
2. นางยุวกา  สุทธิ
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายยสินทร  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงศุภานัน  ศรีไกล
3. เด็กหญิงเกศอุไร  กองตุ้ย
 
1. นางยุวกา  สุทธิ
2. นายเผด็จ  กาศร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พฤกษ์เสริมศักดิ์
 
1. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ศรีศิริ
2. เด็กชายอาเฮ้ง  มั่งมี
 
1. นางชนิภรณ์  ชลวานิช
2. นางสาวสุภัคชญา  หอมลมัย
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 37 1. เด็กชายวายุ  เสือหาญ
2. เด็กชายอนุสรณ์  สมภูมิ
 
1. นางยุวกา  สุทธิ
2. นางสาวสุภัคชญา  หอมลมัย