สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงก้องนภา  ผาสุข
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  ช้างแก้ว
3. เด็กชายอุเทน  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวแพรวนภา  อุรสนิท
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวรินทร์  กาประโคน
2. เด็กหญิงศศิภา  สุพัฒน์
 
1. นางสาวสุภัคกวี  ถนอมทรัพย์
2. นางสุภาพรณ์  สมนึก
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   สืบเสาะจบ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จานนอก
 
1. นายธนากร  ซุนสอน
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชาย เยือน    ชวน
 
1. นางสาวนุช  รสหอม
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 60 1. เด็กหญิงกันยา  เฮงกืนเกีย
 
1. นางสาวนุช  รสหอม
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เครืทราย
2. เด็กหญิงอัญชลี  บุญปก
 
1. นางสาวนุช  รสหอม
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายพิทักษ์  สำราญดี
2. เด็กชายเกีย  เฮงกืนเกีย
3. เด็กชายเขมินทร์  นานวน
 
1. นางดวงดาว  บุตรโยจันโท
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กชายกรวิชญ์  คลังสุวรรณ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมดา
3. เด็กชายพัฒนะ  สำราญดี
 
1. นางดวงดาว  บุตรโยจันโท
2. นางอภิสรา  แซ่เตียว
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  กาประโคน
 
1. นางสุภาพรณ์  สมนึก
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชื่นชม
2. เด็กชายอาทิมา  นานวล
 
1. นางสาวแพรวนภา  อุรสนิท
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมดา
2. เด็กหญิงศศิภา  สุพัฒน์
 
1. นางสาวแพรวนภา  อุรสนิท