สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงก้องนภา  ผาสุข
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  ช้างแก้ว
3. เด็กชายอุเทน  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวแพรวนภา  อุรสนิท
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   สืบเสาะจบ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จานนอก
 
1. นายธนากร  ซุนสอน
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เครืทราย
2. เด็กหญิงอัญชลี  บุญปก
 
1. นางสาวนุช  รสหอม