สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กชายกรวิชญ์  คลังสุวรรณ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมดา
3. เด็กชายพัฒนะ  สำราญดี
 
1. นางดวงดาว  บุตรโยจันโท
2. นางอภิสรา  แซ่เตียว
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชื่นชม
2. เด็กชายอาทิมา  นานวล
 
1. นางสาวแพรวนภา  อุรสนิท