สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงวัชรี  รามณู
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญน้อย
 
1. นางศิรินภา  เสนชัย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิรีธร  รุ่งแสง
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงเล็ก
 
1. นางศิรินภา  เสนชัย
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ใบเงิน
 
1. นางศิรินภา  เสนชัย
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงณัฎฐริยา  นาคสมบูรณ์
 
1. นางศิรินภา  เสนชัย
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปภาวดี  มีศิริ
2. เด็กหญิงอาริสา  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงเล็ก
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ศรเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  จันทรผา
3. เด็กชายพีรพล  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายตรัยรัตน์  วงศ์ศรีแก้ว
2. เด็กชายสาม  จุ่ม
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ศรเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญน้อย
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  จันทรผา
4. เด็กชายพีรพล  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงโชติกา  พลายลมูล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงสิริธร   รุ่งแสง
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงเคลือวัลย์  ลุงเล็ก
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กชายศุภโชค  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงเกศินี  รุ่งแสง
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรเจริญ
2. เด็กหญิงอรณิช  บุญฤทธิ์
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวะรมย์
2. เด็กหญิงนฤมล  ทำทวี
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงเล็ก
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงฐิติมา  ลิ้มคูณ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญน้อย
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
17 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุดา  ชลวานิช
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ใบเงิน
3. เด็กหญิงเกศินี  รุ่งแสง
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 23 1. เด็กชายติณณภพ  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วิชุมา
3. เด็กหญิงโชติกา  พลายลมูล
 
1. นายจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชาอ่อน
 
1. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
20 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กชายพิพัฒน์  ผลพานิช
 
1. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
21 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรกนก  รามณู
2. เด็กหญิงสิรีธร  รุ่งแสง
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
22 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงสุภัชญา  พูลกลาง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ดีงาม
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
23 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายดุสิต  สิมา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แดงนวน
3. เด็กชายศุภกิจ  รินรักษา
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
24 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายนครินทร์  แก้วพิมพา
2. เด็กชายศรายุทธ  มาลัย
3. เด็กชายศุภกิจ  ศรีณรงค์
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงพรกนก  รามณู
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  แสงธรรมโชติ
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฐิติมา  ลิ้มคูณ
2. เด็กหญิงรวิปรียา  แซ่ตั๊ง
3. เด็กชายศุภกิจ  ศรีณรงค์
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  พุฒแก้ว
2. เด็กหญิงมุกดา  รามณู
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ดีงาม
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทิมา  แสงพา
2. เด็กหญิงปภาวดี  มีศิริ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  สวัสดี
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภสร  จิตต์สม
2. เด็กชายพงศกร  ทองจุลละ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุระสิน
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐวัตร  จิตต์สม
2. เด็กชายศราวุฒ  มาลัย
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ศรเจริญ
 
1. นางสาวยุวภา  มัชฌิโม
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสิรีธร  รุ่งแสง
 
1. นางสาวยุวภา  มัชฌิโม
 
33 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ดีงาม
 
1. นางสาวยุวภา  มัชฌิโม
 
34 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61.6 ทองแดง 21 1. เด็กชายพีรพล  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวยุวภา  มัชฌิโม
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวะรมย์
2. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  จันทรผา
3. เด็กหญิงโชติกา  พลายลมูล
 
1. นางศิรินภา  เสนชัย
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย
 
36 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  ธรรมา
 
1. นางรัตติยา  พรมตุ้ย
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 30 1. เด็กชายพงศ์เทพ  จิตรสม
2. เด็กชายภาคภูมิ  วงษ์มหาเทพ
3. เด็กชายวุฒิชัย  เขื่อนโคกสูง
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางรัตติยา  พรมตุ้ย
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงสุ
2. เด็กหญิงปภาวี  สีสะอาด
3. เด็กหญิงเย็น  กันทะวัง
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางรัตติยา  พรมตุ้ย