สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงเล็ก
 
1. นางศิรินภา  เสนชัย
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงณัฎฐริยา  นาคสมบูรณ์
 
1. นางศิรินภา  เสนชัย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 52 1. เด็กหญิงฐิติมา  ลิ้มคูณ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญน้อย
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงสุภัชญา  พูลกลาง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ดีงาม
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสิรีธร  รุ่งแสง
 
1. นางสาวยุวภา  มัชฌิโม
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ดีงาม
 
1. นางสาวยุวภา  มัชฌิโม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวะรมย์
2. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  จันทรผา
3. เด็กหญิงโชติกา  พลายลมูล
 
1. นางศิรินภา  เสนชัย
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย