สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงวัชรี  รามณู
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญน้อย
 
1. นางศิรินภา  เสนชัย
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปภาวดี  มีศิริ
2. เด็กหญิงอาริสา  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงเล็ก
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายตรัยรัตน์  วงศ์ศรีแก้ว
2. เด็กชายสาม  จุ่ม
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงสิริธร   รุ่งแสง
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงเคลือวัลย์  ลุงเล็ก
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กชายศุภโชค  เนื่องจำนงค์
2. เด็กหญิงเกศินี  รุ่งแสง
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุดา  ชลวานิช
2. เด็กหญิงสุภัทรา  ใบเงิน
3. เด็กหญิงเกศินี  รุ่งแสง
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 23 1. เด็กชายติณณภพ  ยิ่งยง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วิชุมา
3. เด็กหญิงโชติกา  พลายลมูล
 
1. นายจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 37 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชาอ่อน
 
1. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กชายพิพัฒน์  ผลพานิช
 
1. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายดุสิต  สิมา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แดงนวน
3. เด็กชายศุภกิจ  รินรักษา
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฐิติมา  ลิ้มคูณ
2. เด็กหญิงรวิปรียา  แซ่ตั๊ง
3. เด็กชายศุภกิจ  ศรีณรงค์
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ศรเจริญ
 
1. นางสาวยุวภา  มัชฌิโม
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61.6 ทองแดง 21 1. เด็กชายพีรพล  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวยุวภา  มัชฌิโม