สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิรีธร  รุ่งแสง
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ใบเงิน
 
1. นางศิรินภา  เสนชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ศรเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  จันทรผา
3. เด็กชายพีรพล  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรกนก  รามณู
2. เด็กหญิงสิรีธร  รุ่งแสง
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงพรกนก  รามณู
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  แสงธรรมโชติ
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  พุฒแก้ว
2. เด็กหญิงมุกดา  รามณู
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ดีงาม
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงสุ
2. เด็กหญิงปภาวี  สีสะอาด
3. เด็กหญิงเย็น  กันทะวัง
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางรัตติยา  พรมตุ้ย