สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ศรเจริญ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญน้อย
3. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  จันทรผา
4. เด็กชายพีรพล  แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงโชติกา  พลายลมูล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
2. นางสาวเดือนลดา  โพธิ์บาย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรเจริญ
2. เด็กหญิงอรณิช  บุญฤทธิ์
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวะรมย์
2. เด็กหญิงนฤมล  ทำทวี
3. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลุงเล็ก
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายนครินทร์  แก้วพิมพา
2. เด็กชายศรายุทธ  มาลัย
3. เด็กชายศุภกิจ  ศรีณรงค์
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางสาวสำออย  เทพสวัสดิ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทิมา  แสงพา
2. เด็กหญิงปภาวดี  มีศิริ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  สวัสดี
 
1. นางณัทธนภร  หนูเหลือง
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายณัฐวัตร  จิตต์สม
2. เด็กชายศราวุฒ  มาลัย
 
1. นางนันทิยา  นิพัทธ์เบญจพล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  สนคีรีวัฒน์
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  ธรรมา
 
1. นางรัตติยา  พรมตุ้ย
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 30 1. เด็กชายพงศ์เทพ  จิตรสม
2. เด็กชายภาคภูมิ  วงษ์มหาเทพ
3. เด็กชายวุฒิชัย  เขื่อนโคกสูง
 
1. นางสาวจรรยา  มีนะพงค์
2. นางรัตติยา  พรมตุ้ย