สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าจาม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงพนิการ์  คุณสนอง
 
1. นางรุ่งทิพย์  สมประสงค์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ตองติดรัมย์
 
1. นายไพรัช  วีระศิริรัตน์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ฤทธิสร
 
1. นางรุ่งทิพย์  สมประสงค์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เรืองเกิด
 
1. นายไพรัช  วีระศิริรัตน์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพานัน  สง่างาม
 
1. นางรุ่งทิพย์  สมประสงค์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงสุลัดดาวัน  ศรีประไหม
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงทิพานัน  สง่างาม
 
1. นางอารีรัตน์  อินทรวิชัย
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงธนพร  กุรัมย์
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพงศภัค  พันธ์แตง
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงลัดดา  ชานทองหลาง
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นดี
2. เด็กชายธีระพงศ์  สำเริงกิจ
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
2. นางรุ่งทิพย์  สมประสงค์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 23 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุดใจ
2. เด็กชายธนกร  จันทร์วงศ์
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
2. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงศศินิภา  สบายดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ตองติดรัมย์
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
2. นายไพรัช  วีระศิริรัตน์
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายทัศน์พล  แก้วละมุล
2. เด็กชายพีรยุทธ  ปลื้มน้อย
3. เด็กหญิงเกวลิน  แสงอุบล
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
2. นางอารีรัตน์  อินทรวิชัย
 
15 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กชายขันติ  โปยทอง
2. เด็กชายนนท์ธร  บุญโคกสูง
3. เด็กชายอาทิตย์  กลิ่นหอม
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
2. นายไพรัช  วีระศิริรัตน์
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายสัณหภาส  โปยทอง
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 36 1. เด็กชายพันธกานต์  แก้วซิ้ม
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
 
18 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกลอเรีย  แวคลิน
2. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร
 
1. นางกานต์มณี  แสวงทอง
2. นางอารีรัตน์  อินทรวิชัย
 
19 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิภาพร  ปะกายะ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีประไหม
 
1. นางกานต์มณี  แสวงทอง
2. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนาธร  มูลลี
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีพงษ์
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระพร  พันธ์แตง
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
23 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 34 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  แสงสกุล
 
1. นางทวี  วงษ์บุญจันทร์
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 76 1. เด็กหญิงวริศรา  เชิดสูงเนิน
2. เด็กชายอชรายุ  เหล่าแก้ว
3. เด็กชายเชษฐา  เปียคำ
 
1. นางกานต์มณี  แสวงทอง
2. นางทวี  วงษ์บุญจันทร์
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงพีรยา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  ประสมใจ
3. เด็กหญิงอังควรา  สำลีขาว
 
1. นางกานต์มณี  แสวงทอง
2. นางทวี  วงษ์บุญจันทร์