สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าจาม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงทิพานัน  สง่างาม
 
1. นางรุ่งทิพย์  สมประสงค์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มั่นดี
2. เด็กชายธีระพงศ์  สำเริงกิจ
 
1. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
2. นางรุ่งทิพย์  สมประสงค์
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิภาพร  ปะกายะ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีประไหม
 
1. นางกานต์มณี  แสวงทอง
2. นายจิรันธนินทร์  การเพียรวราธร
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีพงษ์
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระพร  พันธ์แตง
 
1. นางพิศมัย  ภูษิตธนานันท์
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 34 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  แสงสกุล
 
1. นางทวี  วงษ์บุญจันทร์