สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากนา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงนฤมล  เยาวชัย
 
1. นางสาวธวรัญกานต์  จารุเกษม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงเณร  เต่า
 
1. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายเพชรนที  สมบุญ
 
1. นางสาวธวรัญกานต์  จารุเกษม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายจิรพัฒน์  กรุงเจริญ
 
1. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กชายพงษ์ณภัทร  คงสอน
 
1. นางสาวธวรัญกานต์  จารุเกษม
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แดงรัตน์
 
1. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83.4 ทอง 6 1. เด็กชายรวิชญ์  ภู่ทอง
2. เด็กชายรักษ์  จริงใจ
3. เด็กชายศุภกิจ  อมแก้ว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ
2. นายสุรเดช  ศิริโส
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ชัยวรกุล
2. เด็กชายภาสวิชญ์  ภักดิบดี
 
1. นางสาวสมพิศ  ทวันเวช
2. นางแพรว  ศิริโส
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กชายกุลวัชร  พิทักษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงวิริยา  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวสมพิศ  ทวันเวช
2. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงดา  เยาวราช
 
1. นางสาวภาวินี  แซ่หรือ
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กชายพรเทพ  ขอน้อมกลาง
 
1. นายสุรเดช  ศิริโส
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายชลิต  กุหลาบกุลี
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  เจริญสุข
3. เด็กชายอิทธิพล  พิโรจน์รัมย์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ
2. นางสาวสมพิศ  ทวันเวช
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายบูรณิน  ดัดถุยาวัตร
 
1. นางสาวสุปรานี  จันทรัตน์
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญทัน
 
1. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58.6 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  วิทยพัฒนาพร
 
1. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีพรม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  อุณห์ไวทยะ
3. เด็กหญิงสุรนันท์  พึ่งพร
 
1. นางสาวธวรัญกานต์  จารุเกษม
2. นางสาวสุปรานี  จันทรัตน์
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 32 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สมฤทธิ์
 
1. นางสาวเรณู  หมื่นจันทร์
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 70 1. เด็กชายมนตกาญ  นามมิ่ง
2. เด็กหญิงหนิงหน่า  แก้วดวงดี
3. เด็กชายเดชาธร  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวภาวินี  แซ่หรือ
2. นางสาวเรณู  หมื่นจันทร์
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วันทยา
2. เด็กหญิงสิริยะ  ทอน
3. เด็กหญิงโยศิตา  คล้ายสังข์
 
1. นางสาวภาวินี  แซ่หรือ
2. นางสาวเรณู  หมื่นจันทร์