สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากนา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายจิรพัฒน์  กรุงเจริญ
 
1. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายบูรณิน  ดัดถุยาวัตร
 
1. นางสาวสุปรานี  จันทรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญทัน
 
1. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 58.6 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  วิทยพัฒนาพร
 
1. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย