สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากนา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงนฤมล  เยาวชัย
 
1. นางสาวธวรัญกานต์  จารุเกษม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงเณร  เต่า
 
1. นางสุพิชชา  พาณิชโชคชัย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายเพชรนที  สมบุญ
 
1. นางสาวธวรัญกานต์  จารุเกษม
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กชายพงษ์ณภัทร  คงสอน
 
1. นางสาวธวรัญกานต์  จารุเกษม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ชัยวรกุล
2. เด็กชายภาสวิชญ์  ภักดิบดี
 
1. นางสาวสมพิศ  ทวันเวช
2. นางแพรว  ศิริโส
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงดา  เยาวราช
 
1. นางสาวภาวินี  แซ่หรือ
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กชายพรเทพ  ขอน้อมกลาง
 
1. นายสุรเดช  ศิริโส
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีพรม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  อุณห์ไวทยะ
3. เด็กหญิงสุรนันท์  พึ่งพร
 
1. นางสาวธวรัญกานต์  จารุเกษม
2. นางสาวสุปรานี  จันทรัตน์