สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากนา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 83.4 ทอง 6 1. เด็กชายรวิชญ์  ภู่ทอง
2. เด็กชายรักษ์  จริงใจ
3. เด็กชายศุภกิจ  อมแก้ว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ
2. นายสุรเดช  ศิริโส
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายชลิต  กุหลาบกุลี
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  เจริญสุข
3. เด็กชายอิทธิพล  พิโรจน์รัมย์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  กรุงเจริญ
2. นางสาวสมพิศ  ทวันเวช
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 32 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สมฤทธิ์
 
1. นางสาวเรณู  หมื่นจันทร์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วันทยา
2. เด็กหญิงสิริยะ  ทอน
3. เด็กหญิงโยศิตา  คล้ายสังข์
 
1. นางสาวภาวินี  แซ่หรือ
2. นางสาวเรณู  หมื่นจันทร์