สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงสร้อยเพชร  ศรีสง่า
 
1. นางสาวพวงผกา  วงเวียน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญญาทิม
 
1. นางภาพิสุทธิ์  อภิรักษ์บวร
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจามรี  ไพรพนม
 
1. นางสาวณีรนุช  ทำมี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 64 1. เด็กหญิงสมพร  กรรณลา
 
1. นางภาพิสุทธิ์  อภิรักษ์บวร
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณเปี่ยม
 
1. นางสาวณีรนุช  ทำมี
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 34 1. เด็กชายสุพจน์  สุขนิล
 
1. นางสาวพวงผกา  วงเวียน
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  พูลขำ
 
1. นางภาพิสุทธิ์  อภิรักษ์บวร
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลิดา  แนวกลาง
 
1. นางสาวณีรนุช  ทำมี
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณพล  พูลศรีงาม
2. เด็กชายธนชัย  เสมอพงษ์
3. เด็กชายพงษ์ฐาน  สมพงษ์
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นางภาพิสุทธิ์  อภิรักษ์บวร
 
10 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยกองวงศ์
2. เด็กหญิงอภิรดี  แน่นหนม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมสาร
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นายสายฝน  ณ นคร
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณเปี่ยม
 
1. นางสาวพวงผกา  วงเวียน
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวชุติมา  อาภาแสงเพชร
2. นางสาวอุษณียาภรณ์  แหวนเงิน
3. นางสาวเอมอร  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เพิ่มพูล
2. นางสาวศศิวิมล  จิตพูลผล
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนาพิพัฒน์  แสงเดช
2. เด็กชายนพฤทธิ์  ยุติธรรม
3. เด็กชายสิรภพ  จรูญผล
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นางสุกันยา  สิงห์ผดุงศักดิ์
 
14 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  ใจเย็น
2. นางสาวสุมิลตา  หม่อมศิริ
3. นายอุดมพร  ศรีภูมิ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปรีชาผล
2. นางสาวณัฐกานต์  เพิ่มพูล
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุพจน์  สุขนิล
2. เด็กชายเจษฎา  หอมสมัย
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นางจีรพงษ์  ประภาสะวัต
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายศุภกิตจ  ภูงาม
2. เด็กชายสธน  เกตุธนทรัพย์
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นางสายฝน  ณ นคร
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายพงษ์ฐาน  สมพงษ์
2. เด็กชายเดชาวัต  คงรอด
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นางสุกันยา  สิงห์ผดุงศักดิ์
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายศิริชัย  ยงชีพ
2. เด็กชายเฉลิมพล  ไพริน
3. เด็กชายไพฑูรย์  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวปราณี  มนประภากมล
2. นางภาพิสุทธิ์  อภิรักษ์บวร
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 59 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณเปี่ยม
 
1. นางจีรพงษ์  ประภาสะวัต
 
20 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงดารารัตน์  มุขศรี
2. เด็กหญิงพรนภา  ปลั่งประมูล
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นายมาโนช  แย้มเสนาะ
 
21 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  แดงนา
 
1. นายมาโนช   แย้มเสนาะ
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 16 1. เด็กชายกมลชัย  บุดดา
2. เด็กชายเจษฎา  ปั้นคำ
 
1. นางสาวปราณี  มนประภากมล
2. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 28 1. เด็กชายธนชัย  เสมอพงษ์
2. เด็กชายอภิชา  ชูวิเชียร
 
1. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
2. นางภาพิสุทธิ์  อภิรักษ์บวร
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนาธิป  กาจารี
2. เด็กหญิงเอมอร  แซ่โซ่ว
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปรีชาผล
2. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 45 1. เด็กชายณพล  พูลศรีงาม
2. เด็กชายสิรภพ  จรูญผล
 
1. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
2. นางสาวศศิวิมล  จิตพูลผล
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายรัชชานนท์  เมฆกัลจาย
2. เด็กชายสนธยา  นิยม
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายชยางกูร  เด่นโกวงษ์
 
1. นายวรพิพัฒน์  สว่างใจ
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภัทรพล  พงษา
 
1. นายวรพิพัฒน์  สว่างใจ
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริเดช  ธนะเฮือง
 
1. นางสายฝน  ณ นคร
 
30 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 70 เงิน 61 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมสาร
 
1. นางสาวปราณี  มนประภากมล
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 21 1. เด็กหญิงยลดา  หลักคำ
2. เด็กหญิงสริลักษณ์  ศิริ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทับแจ่ม
 
1. นางจีรพงษ์  ประภาสะวัต
2. นางสาวปราณี  มนประภากมล