สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 64 1. เด็กหญิงสมพร  กรรณลา
 
1. นางภาพิสุทธิ์  อภิรักษ์บวร
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  พูลขำ
 
1. นางภาพิสุทธิ์  อภิรักษ์บวร
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชลิดา  แนวกลาง
 
1. นางสาวณีรนุช  ทำมี
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 3 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณเปี่ยม
 
1. นางสาวพวงผกา  วงเวียน
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายศุภกิตจ  ภูงาม
2. เด็กชายสธน  เกตุธนทรัพย์
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นางสายฝน  ณ นคร
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายพงษ์ฐาน  สมพงษ์
2. เด็กชายเดชาวัต  คงรอด
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นางสุกันยา  สิงห์ผดุงศักดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายชยางกูร  เด่นโกวงษ์
 
1. นายวรพิพัฒน์  สว่างใจ