สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญญาทิม
 
1. นางภาพิสุทธิ์  อภิรักษ์บวร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจามรี  ไพรพนม
 
1. นางสาวณีรนุช  ทำมี
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 34 1. เด็กชายสุพจน์  สุขนิล
 
1. นางสาวพวงผกา  วงเวียน
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนาพิพัฒน์  แสงเดช
2. เด็กชายนพฤทธิ์  ยุติธรรม
3. เด็กชายสิรภพ  จรูญผล
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นางสุกันยา  สิงห์ผดุงศักดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุพจน์  สุขนิล
2. เด็กชายเจษฎา  หอมสมัย
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นางจีรพงษ์  ประภาสะวัต
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กชายศิริชัย  ยงชีพ
2. เด็กชายเฉลิมพล  ไพริน
3. เด็กชายไพฑูรย์  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวปราณี  มนประภากมล
2. นางภาพิสุทธิ์  อภิรักษ์บวร
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 59 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณเปี่ยม
 
1. นางจีรพงษ์  ประภาสะวัต
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 28 1. เด็กชายธนชัย  เสมอพงษ์
2. เด็กชายอภิชา  ชูวิเชียร
 
1. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
2. นางภาพิสุทธิ์  อภิรักษ์บวร
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนาธิป  กาจารี
2. เด็กหญิงเอมอร  แซ่โซ่ว
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปรีชาผล
2. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายรัชชานนท์  เมฆกัลจาย
2. เด็กชายสนธยา  นิยม
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล