สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงสร้อยเพชร  ศรีสง่า
 
1. นางสาวพวงผกา  วงเวียน
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวชุติมา  อาภาแสงเพชร
2. นางสาวอุษณียาภรณ์  แหวนเงิน
3. นางสาวเอมอร  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เพิ่มพูล
2. นางสาวศศิวิมล  จิตพูลผล
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงดารารัตน์  มุขศรี
2. เด็กหญิงพรนภา  ปลั่งประมูล
 
1. นางสาวจิรา  จันทเปรมจิตต์
2. นายมาโนช  แย้มเสนาะ
 
4 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  แดงนา
 
1. นายมาโนช   แย้มเสนาะ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 16 1. เด็กชายกมลชัย  บุดดา
2. เด็กชายเจษฎา  ปั้นคำ
 
1. นางสาวปราณี  มนประภากมล
2. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 45 1. เด็กชายณพล  พูลศรีงาม
2. เด็กชายสิรภพ  จรูญผล
 
1. นายพงศ์ภรณ์  พชรมงคลสกล
2. นางสาวศศิวิมล  จิตพูลผล
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 70 เงิน 61 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมสาร
 
1. นางสาวปราณี  มนประภากมล