สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณเปี่ยม
 
1. นางสาวณีรนุช  ทำมี
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  ใจเย็น
2. นางสาวสุมิลตา  หม่อมศิริ
3. นายอุดมพร  ศรีภูมิ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปรีชาผล
2. นางสาวณัฐกานต์  เพิ่มพูล
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิริเดช  ธนะเฮือง
 
1. นางสายฝน  ณ นคร
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 21 1. เด็กหญิงยลดา  หลักคำ
2. เด็กหญิงสริลักษณ์  ศิริ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทับแจ่ม
 
1. นางจีรพงษ์  ประภาสะวัต
2. นางสาวปราณี  มนประภากมล