สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิิริสูตร
 
1. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เจียรโณรส
 
1. นางบุษกร  ละมัย
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาวสุชาดา  ยอดสร้อย
 
1. นางฉัตร์สุมาลย์  จิรัตติกานนท์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองบัณฑิต
 
1. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงโชติรส  แก้วไทรเลิศ
 
1. นางบุษกร  ละมัย
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. นางสาวชนิดา  เหลืองอ่อน
 
1. นางฉัตร์สุมาลย์  จิรัตติกานนท์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงวันดี  ทวีพูน
 
1. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
 
8 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. นายชยานันท์  ธีระปถัมภ์
2. นางสาวอรนุช  หลงเสลภูมิ
 
1. นางฉัตร์สุมาลย์  จิรัตติกานนท์
2. นางราตรี  มุลาลี
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์น้อย
 
1. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงโชติรส  แก้วไทรเลิศ
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงทิชากร  คำภินโน
 
1. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง
 
12 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พรมบัญชา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินทรักษา
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
2. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุขขี
 
1. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เจียรโณรส
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แซ่หรือ
 
1. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกรกฎ  แซ่หรือ
2. เด็กชายวสุพล  จรุงพัฒนานนท์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
2. นางสุนันทา  ศรีรักษา
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  เหลืองอ่อน
2. นางสาวสาวิกา  บูชา
3. นางสาวสุชาดา  ยอดสร้อย
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
2. นางสุนันทา  ศรีรักษา
 
18 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิตรกร  สืบศรี
2. เด็กชายพงศ์ธร  พลอยงาม
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
2. นางสุนันทา  ศรีรักษา
 
19 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายศรายุทธ  เพชรนัด
2. เด็กชายอนุพล  ภูผาลี
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
2. นางสุนันทา  ศรีรักษา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงจรัสรวี  แจ่มจำรัส
2. เด็กชายนที  ศรีชนะ
 
1. นางประนอม  โสภิพงษ์
2. นางภัทรภร  สระสุรินทร์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. นายชยานันท์  ธีระปถัมภ์
2. เด็กหญิงวรดา  น้อมเจริญ
 
1. นายประนอม  โสภิพงษ์
2. นางภัทรภร  สระสุรินทร์
 
22 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงสร้อยสณฑ์  นาดน้อย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินทรักษา
3. เด็กหญิงโชติรส  แก้วไทรเลิศ
 
1. นางราตรี  มุลาลี
2. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
 
23 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงอุมาพร  เนื่องจำนงค์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ละม่อม
 
1. นางราตรี  มุลาลี
2. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
 
24 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายจิรายุส  แจ่มจำรัส
 
1. นายกริชชัย  สาตรักษ์
 
25 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กชายภควัตร  พูนพัฒนาทรัพย์
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
26 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธวัชนโรดม
2. เด็กชายไก่  วรรณประภา
 
1. นายกริชชัย  สาตรักษ์
2. นางราตรี  มุลาลี
 
27 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงอภิสรา  เนื่องจำนงค์
 
1. นายกริชชัย  สาตรักษ์
2. นางราตรี  มุลาลี
 
28 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสราวุธ  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
 
29 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกนกพล  สระทองรอด
2. เด็กชายกฤษฎา  ธวัชนโรดม
3. เด็กชายวิชัย  บุญเพ็ง
 
1. นายกริชชัย  สาตรักษ์
2. นางราตรี  มุลาลี
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญชู
 
1. นางฉัตร์สุมาลย์  จิรัตติกานนท์
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พรมบัญชา
 
1. นางภัทรภร  สระสุรินทร์
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรินภา  วงศ์แพทย์
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  คำสา
2. เด็กหญิงอังคณา  กลมกล่อม
3. เด็กชายเจษฎา  รามนู
 
1. นางราตรี  มุลาลี
2. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงไข  จ้อยพุทธศาสน์
2. เด็กชายพร้อมพงษ์  พรมรินทร์
3. เด็กชายวิรัตน์  ฉิมพาลี
 
1. นางรุ่งกานต์  วีระพันธุ์
2. นางสาธินี  รัตนเนตร
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอุมาพร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางขวัญใจ  เสวีวัลลภ
 
36 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิ่งทองใบหยก  ฤทธิ์นาเคน
 
1. นางสาธินี  รัตนเนตร
 
37 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อาวุธ
 
1. นางขวัญใจ  เสวีวัลลภ
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสาวคำ
 
1. นางขวัญใจ  เสวีวัลลภ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศุภวิชญ์  พลอยงาม
 
1. นางขวัญใจ  เสวีวัลลภ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวสุชาดา  ยอดสร้อย
 
1. นางขวัญใจ  เสวีวัลลภ
 
41 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 34 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  สายต่างใจ
 
1. นางอรนุช  ศุภวรรัตนานนท์
 
42 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกพร  จูขวา
2. เด็กหญิงนันท์ธิชา  สุริยจันทร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  กันกา
 
1. นางสาววราภรณ์  เด็ดดวง
2. นางอรนุช  ศุภวรรัตนานนท์
 
43 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กชายบวร  แซ่เอี๊ยว
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วีระพันธุ์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสดากุล
 
1. นางสาววราภรณ์  เด็ดดวง
2. นางอรนุช  ศุภวรรัตนานนท์