สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองบัณฑิต
 
1. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 8 1. นายชยานันท์  ธีระปถัมภ์
2. นางสาวอรนุช  หลงเสลภูมิ
 
1. นางฉัตร์สุมาลย์  จิรัตติกานนท์
2. นางราตรี  มุลาลี
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์น้อย
 
1. นางสาวสุภาวดี  บัวผา
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงโชติรส  แก้วไทรเลิศ
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงทิชากร  คำภินโน
 
1. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง
 
6 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พรมบัญชา
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินทรักษา
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
2. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เจียรโณรส
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกรกฎ  แซ่หรือ
2. เด็กชายวสุพล  จรุงพัฒนานนท์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
2. นางสุนันทา  ศรีรักษา
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  อาวุธ
 
1. นางขวัญใจ  เสวีวัลลภ