สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาวสุชาดา  ยอดสร้อย
 
1. นางฉัตร์สุมาลย์  จิรัตติกานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แซ่หรือ
 
1. นางหยาดรุ้ง  งอนกิ่ง
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิตรกร  สืบศรี
2. เด็กชายพงศ์ธร  พลอยงาม
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
2. นางสุนันทา  ศรีรักษา
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายศรายุทธ  เพชรนัด
2. เด็กชายอนุพล  ภูผาลี
 
1. นางสาวดวงใจ  ดอนสิงห์
2. นางสุนันทา  ศรีรักษา
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงอุมาพร  เนื่องจำนงค์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ละม่อม
 
1. นางราตรี  มุลาลี
2. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม