สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองยาง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงโชติรส  แก้วไทรเลิศ
 
1. นางบุษกร  ละมัย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. นางสาวชนิดา  เหลืองอ่อน
 
1. นางฉัตร์สุมาลย์  จิรัตติกานนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. นายชยานันท์  ธีระปถัมภ์
2. เด็กหญิงวรดา  น้อมเจริญ
 
1. นายประนอม  โสภิพงษ์
2. นางภัทรภร  สระสุรินทร์
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงสร้อยสณฑ์  นาดน้อย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินทรักษา
3. เด็กหญิงโชติรส  แก้วไทรเลิศ
 
1. นางราตรี  มุลาลี
2. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายจิรายุส  แจ่มจำรัส
 
1. นายกริชชัย  สาตรักษ์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กชายภควัตร  พูนพัฒนาทรัพย์
 
1. นางราตรี  มุลาลี
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงอภิสรา  เนื่องจำนงค์
 
1. นายกริชชัย  สาตรักษ์
2. นางราตรี  มุลาลี
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญชู
 
1. นางฉัตร์สุมาลย์  จิรัตติกานนท์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พรมบัญชา
 
1. นางภัทรภร  สระสุรินทร์