สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 65 1. เด็กหญิงศันสนีย์  แซ่เตียว
 
1. นางจิตตา  ธาดาคุณากร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 0 -    
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิตตา  พงศ์สถิตสิริ
 
1. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บัวแสง
 
1. นางจิตตา  ธาดาคุณากร
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงปุนยนุช  จิตพูลผล
 
1. นายจุลพล  รังจิรานนท์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงเกศินี  จันทร์มี
 
1. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงณัฐกมล  รามกนก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ละอองแก้ว
 
1. นางนงค์เยาว์  ศิริคูณ
2. นางพเยาว์  สีนวล
 
8 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พวงมณี
2. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  ไตรภูมิ
 
1. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
2. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพิพัฒน์  วรสกุล
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  รอบคอบ
2. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  ไตรภูมิ
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายวิชัย  จะแป
 
1. นางพเยาว์  สีนวล
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายประกาศิต  มหาโคตร
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
13 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เรือนทอง
2. เด็กชายสมัชชา  คุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงสุกานดา  ลาทา
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
2. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
14 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 -1 -    
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายวุฒินันท์  จันทร์กรณ์
2. เด็กชายสิทธิพร  เดือนแจ่ม
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
2. นางจุฑารัตน์  มั่งคั่ง
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คชินทร์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  พงศ์สถิตสิริ
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นายจุลพล  รังจิรานนท์
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  รอบคอบ
2. เด็กชายศักรินทร์  บุญส่ง
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
2. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิภาพร  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  บุญเจือ
3. เด็กหญิงลลิตา  ยังคัง
4. เด็กหญิงสิริดา  ชัยมีแรง
5. เด็กหญิงอาฐิติยา  ดวงใหญ่
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลออรัตนาวงค์
2. นางจุฑารัตน์  มั่งคั่ง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.4 เงิน 21 1. เด็กชายวีรภัทร  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลออรัตนาวงศ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐกมล  รามกนก
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 -    
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 -    
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. นางสาวกัลย์สุดา  คงประเวช
2. เด็กชายจักรพันธ์  พันธ์งาม
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นายสังวร  นนทสาย
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พวงมณี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ประยงค์หอม
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นายสันทัด  เจริญศิลป์
 
25 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  บุญเจือ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองลาย
3. เด็กหญิงอาฐิติยา  ดวงใหญ่
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลออรัตนาวงศ์
2. นางจุฑารัตน์  มั่งคั่ง
 
26 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกัลย์สุดา  คงประเวช
2. นางสาวจุไรพร  ไทยธีระเสถียร
3. นางสาวปภาวรินทร์  สอนโอก
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นายสังวร  นนทสาย
 
27 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงลลิตา  ยังคัง
 
1. นางจุฑารัตน์  มั่งคั่ง
 
28 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายทวีศักดิ์  งามญาติ
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
29 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กชายมนัส  หลวงราษฎร์
2. เด็กหญิงสิริดา  ชัยมีแรง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลออรัตนาวงศ์
2. นางจุฑารัตน์  มั่งคั่ง
 
30 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นางสาวจุรีพร  ไทยธีระเสถียร
2. นางสาวอำไพ  เนื่องจำนงค์
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นายสังวร  นนทสาย
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศินี  จันทร์มี
 
1. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร  บุตรดี
2. เด็กชายอำนาจ  ควรพิทักษ์
3. เด็กชายเจษฎากร  ไตรวาส
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
2. นายจุลพล  รังจิรานนท์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  งวงช้าง
2. นางสาวภัทราภรณ์  ฉัตรเงิน
3. เด็กชายมงคล  หลวงราษฎร์
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  งวงช้าง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กระชน
3. เด็กหญิงปวีณา  เฟื่องฟู
 
1. นางนงค์เยาว์  ศิริคูณ
2. นางพเยาว์  สีนวล
 
35 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบูรณี  วิไลแก้ว
 
1. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 19 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ธนาทรัพย์สกุล
2. เด็กชายชัยพัฒน์  แซ่จึง
3. เด็กชายทรงพล  ฉิ่งทองคำ
4. เด็กชายนภดล  สาคร
5. เด็กหญิงอรกัญญา  เนื่องจำนงค์
6. เด็กหญิงเมริสา  คณิตรุ่งเรือง
 
1. นายจงกล  คัมภ์พิภพ
2. นายจุลพล  รังจิรานนท์
3. นายสังวร  นนทสาย
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  งามญาติ
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เรือนทอง
3. เด็กหญิงสุกานดา  ลาทา
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  ระพีกุล
2. เด็กหญิงอัญชุลี  พงษ์สถานาภรณ์
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
 
39 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 27 1. เด็กชายศุภกร  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวพิลาวรรณ  คงประเวช
 
40 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 59 1. เด็กชายณัฐภัทร  พงษ์สถิติคีรี
2. เด็กชายพีรภาส  ค้าดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงประสงค์
 
1. นางนันทวรรณ  โฉมยา
2. นางสุมนา  จำนงค์ผล
 
41 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หีบทอง
2. เด็กหญิงวีรญา  จันทร์เสน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงประเวช
 
1. นางนันทวรรณ  โฉมยา
2. นางสุมนา  จำนงค์ผล