สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บัวแสง
 
1. นางจิตตา  ธาดาคุณากร
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงณัฐกมล  รามกนก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ละอองแก้ว
 
1. นางนงค์เยาว์  ศิริคูณ
2. นางพเยาว์  สีนวล
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พวงมณี
2. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  ไตรภูมิ
 
1. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
2. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพิพัฒน์  วรสกุล
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายวิชัย  จะแป
 
1. นางพเยาว์  สีนวล
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายประกาศิต  มหาโคตร
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  รอบคอบ
2. เด็กชายศักรินทร์  บุญส่ง
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
2. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น