สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 65 1. เด็กหญิงศันสนีย์  แซ่เตียว
 
1. นางจิตตา  ธาดาคุณากร
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิตตา  พงศ์สถิตสิริ
 
1. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงเกศินี  จันทร์มี
 
1. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  รอบคอบ
2. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  ไตรภูมิ
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายวุฒินันท์  จันทร์กรณ์
2. เด็กชายสิทธิพร  เดือนแจ่ม
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
2. นางจุฑารัตน์  มั่งคั่ง
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คชินทร์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  พงศ์สถิตสิริ
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นายจุลพล  รังจิรานนท์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิภาพร  ผ่องศรี
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  บุญเจือ
3. เด็กหญิงลลิตา  ยังคัง
4. เด็กหญิงสิริดา  ชัยมีแรง
5. เด็กหญิงอาฐิติยา  ดวงใหญ่
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลออรัตนาวงค์
2. นางจุฑารัตน์  มั่งคั่ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. นางสาวกัลย์สุดา  คงประเวช
2. เด็กชายจักรพันธ์  พันธ์งาม
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นายสังวร  นนทสาย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พวงมณี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ประยงค์หอม
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นายสันทัด  เจริญศิลป์
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ  บุญเจือ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองลาย
3. เด็กหญิงอาฐิติยา  ดวงใหญ่
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลออรัตนาวงศ์
2. นางจุฑารัตน์  มั่งคั่ง
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. นางสาวกัลย์สุดา  คงประเวช
2. นางสาวจุไรพร  ไทยธีระเสถียร
3. นางสาวปภาวรินทร์  สอนโอก
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นายสังวร  นนทสาย
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงลลิตา  ยังคัง
 
1. นางจุฑารัตน์  มั่งคั่ง
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กชายมนัส  หลวงราษฎร์
2. เด็กหญิงสิริดา  ชัยมีแรง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลออรัตนาวงศ์
2. นางจุฑารัตน์  มั่งคั่ง