สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เรือนทอง
2. เด็กชายสมัชชา  คุ้มทรัพย์
3. เด็กหญิงสุกานดา  ลาทา
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
2. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.4 เงิน 21 1. เด็กชายวีรภัทร  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลออรัตนาวงศ์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายทวีศักดิ์  งามญาติ
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. นางสาวจุรีพร  ไทยธีระเสถียร
2. นางสาวอำไพ  เนื่องจำนงค์
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นายสังวร  นนทสาย
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศินี  จันทร์มี
 
1. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบูรณี  วิไลแก้ว
 
1. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 19 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ธนาทรัพย์สกุล
2. เด็กชายชัยพัฒน์  แซ่จึง
3. เด็กชายทรงพล  ฉิ่งทองคำ
4. เด็กชายนภดล  สาคร
5. เด็กหญิงอรกัญญา  เนื่องจำนงค์
6. เด็กหญิงเมริสา  คณิตรุ่งเรือง
 
1. นายจงกล  คัมภ์พิภพ
2. นายจุลพล  รังจิรานนท์
3. นายสังวร  นนทสาย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  งามญาติ
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เรือนทอง
3. เด็กหญิงสุกานดา  ลาทา
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หีบทอง
2. เด็กหญิงวีรญา  จันทร์เสน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงประเวช
 
1. นางนันทวรรณ  โฉมยา
2. นางสุมนา  จำนงค์ผล