สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐกมล  รามกนก
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร  บุตรดี
2. เด็กชายอำนาจ  ควรพิทักษ์
3. เด็กชายเจษฎากร  ไตรวาส
 
1. นางสาวกรรณธมาศ  สุวรรณโชติ
2. นายจุลพล  รังจิรานนท์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  งวงช้าง
2. นางสาวภัทราภรณ์  ฉัตรเงิน
3. เด็กชายมงคล  หลวงราษฎร์
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางสาวสุรางค์  แซ่โก
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  งวงช้าง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กระชน
3. เด็กหญิงปวีณา  เฟื่องฟู
 
1. นางนงค์เยาว์  ศิริคูณ
2. นางพเยาว์  สีนวล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  ระพีกุล
2. เด็กหญิงอัญชุลี  พงษ์สถานาภรณ์
 
1. นางจุลจิรา  ปิ่นมั่น
2. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 27 1. เด็กชายศุภกร  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวพิลาวรรณ  คงประเวช
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 59 1. เด็กชายณัฐภัทร  พงษ์สถิติคีรี
2. เด็กชายพีรภาส  ค้าดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงประสงค์
 
1. นางนันทวรรณ  โฉมยา
2. นางสุมนา  จำนงค์ผล