สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีอ่อน
 
1. นางสุทธินีย์  ภัทรวงศ์โยธิน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายสมชาย  แม่ฮ่องสอน
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  คำใส
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวลวรรณ  ปากพลีนอก
 
1. นางจันทนี  ปากพลีนอก
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  โกรุ่งเจริญ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ลี้ปราศภัย
 
1. นางสุทธินีย์  ภัทรวงศ์โยธิน
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ถึกเกตุ
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ลี้ปราศภัย
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสมชาย  คำ
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพชัย  วงค์แก้ว
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนวลวรรณ  ปากพลีนอก
2. เด็กหญิงพนิดา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายสมชาย  คำ
 
1. นางจันทนี  ปากพลีนอก
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  บุอ่อน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ลี้ปราศภัย
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายมนตรี  เปี่ยมลาภพิทยา
2. เด็กหญิงวนิดา  อุทัยศรี
3. เด็กชายเจษฎา  นาคนุช
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางสุทธินีย์  ภัทรวงศ์โยธิน
 
13 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงชับฎาภรณ์  เพ็งสุข
2. เด็กหญิงนวพร  เซ็นต์กลาง
3. เด็กหญิงวนิดา  อุทัยศรี
 
1. นางนิภา  กรุณา
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
14 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กึกเกตุ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โกรุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงเกสสุดา  ทองหยิบ
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
15 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  เอมเปีย
2. เด็กชายนพชัย  วงค์แก้ว
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นายนรินทร์  ชลวานิช
 
16 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ถึกเกตุ
2. เด็กชายสมศักดิ์  สมทอง
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นายไพโรจน์  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายวิสัยทัศน์  ดำจับ
2. เด็กชายสายเดือน  สีนนท์
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
18 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธวัชชัย  แตงเรือง
2. เด็กชายวุฒิชัย  ผิวจันทร์
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
19 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายมนตรี  เปี่ยมลาภพิทยา
2. เด็กชายรณกร  ฟักสุก
 
1. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นำนา
2. เด็กชายวัชรพล  ช้างแย้ม
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 31 1. เด็กหญิงนวลวรรณ  ปากพลีนอก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ถึกเกตุ
 
1. นางนิภา  กรุณา
2. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชชาดา  มานัสนัยน์
2. เด็กชายอรรถชัย  รัตนารักษ์
 
1. นางดวงเดือน  วินิจฉัย
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงเพ็ชรไพลิน  สุขแสวง
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัชชาดา  มานัสนัยน์
2. เด็กหญิงวนิดา  อารีย์
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤตยา  อาริยวัฒน์
 
1. นางนันทสุข  สุรังษี
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสโรชา  คำใส
 
1. นางนันทสุข  สุรังษี
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงดวงใจ  ลุงซอ
2. เด็กหญิงเมธาพร  ใจดี
 
1. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายมนตรี  เปี่ยมลาภวิทยา
2. เด็กชายวันดี  พิมพาวัฒน์
3. เด็กชายศรัญ  พรหมสุรินทร์
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นายไพโรจน์  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัสสน  บุญมา
2. เด็กชายอรรถชัย  รัตนารักษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูริปัญโญภาส
 
1. นางประทุม  ภักดี
2. นายไพโรจน์  ส่งสัมพันธ์สกุุล
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สะมิน
3. เด็กหญิงธนกาญจน์  รีจวง
4. เด็กหญิงพันธ์ศิริ  แซ่เตียว
5. เด็กหญิงเพชรไพลิน  สุขแสวง
6. เด็กหญิงไอรดา  ดำจับ
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
3. นางวรรธกร  ไป่ทาฟอง
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชาดา  มานัสนัยน์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  นูพิมพ์
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ยังโหมด
4. เด็กหญิงมนทิวา  ภู่ระหงษ์
5. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่โง้ว
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นำนา
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นางสาวประทุม  ภักดี
3. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายขัตติยะ  เตชะวรรณพงษ์
2. เด็กชายรณกร  ฟักสุก
 
1. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายณกต  นพณัฐสิรภัทร
2. เด็กชายสมชาย  แม่ฮ่องสอน
 
1. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายณัฒิพงษ์  ดำจับ
2. เด็กชายสมชาย  คำ
 
1. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  แซ่อึ๊ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เกตุเพชร
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถึกเกตุ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่โง้ว
 
1. นางสมควร  สมคิด
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
37 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีอ่อน
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
 
38 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสโรชา  คำใส
 
1. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกาญกนก  นิลไสว
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชนี  แซ่เชียว
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาเจิง  แซ่เชียว
 
1. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
42 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงนันท์ณภัทร  แสงกระจ่าง
 
1. นางขวัญจิตต์  บุญเกิด
 
43 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 36 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แซ่โง้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรจันทร์
3. เด็กชายนพเก้า  กนะกาศัย
 
1. นางขวัญจิตต์  บุญเกิด
2. นางสาววรรธกร  ไป่ทาฟอง
 
44 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ปากพลีนอก
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่จึง
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แสงกระจ่าง
 
1. นางภาวิดา  งามเจริญ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ยิ่งยง