สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ถึกเกตุ
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ลี้ปราศภัย
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสมชาย  คำ
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีอ่อน
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสโรชา  คำใส
 
1. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ