สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีอ่อน
 
1. นางสุทธินีย์  ภัทรวงศ์โยธิน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายสมชาย  แม่ฮ่องสอน
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนวลวรรณ  ปากพลีนอก
2. เด็กหญิงพนิดา  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายสมชาย  คำ
 
1. นางจันทนี  ปากพลีนอก
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายวิสัยทัศน์  ดำจับ
2. เด็กชายสายเดือน  สีนนท์
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธวัชชัย  แตงเรือง
2. เด็กชายวุฒิชัย  ผิวจันทร์
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายมนตรี  เปี่ยมลาภพิทยา
2. เด็กชายรณกร  ฟักสุก
 
1. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นำนา
2. เด็กชายวัชรพล  ช้างแย้ม
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงเพ็ชรไพลิน  สุขแสวง
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัชชาดา  มานัสนัยน์
2. เด็กหญิงวนิดา  อารีย์
 
1. นายนรินทร์  ชลวานิช
2. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์