สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงชับฎาภรณ์  เพ็งสุข
2. เด็กหญิงนวพร  เซ็นต์กลาง
3. เด็กหญิงวนิดา  อุทัยศรี
 
1. นางนิภา  กรุณา
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  เอมเปีย
2. เด็กชายนพชัย  วงค์แก้ว
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นายนรินทร์  ชลวานิช
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ถึกเกตุ
2. เด็กชายสมศักดิ์  สมทอง
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นายไพโรจน์  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 31 1. เด็กหญิงนวลวรรณ  ปากพลีนอก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ถึกเกตุ
 
1. นางนิภา  กรุณา
2. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงสโรชา  คำใส
 
1. นางนันทสุข  สุรังษี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัสสน  บุญมา
2. เด็กชายอรรถชัย  รัตนารักษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูริปัญโญภาส
 
1. นางประทุม  ภักดี
2. นายไพโรจน์  ส่งสัมพันธ์สกุุล
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายณกต  นพณัฐสิรภัทร
2. เด็กชายสมชาย  แม่ฮ่องสอน
 
1. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาเจิง  แซ่เชียว
 
1. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ปากพลีนอก
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่จึง
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แสงกระจ่าง
 
1. นางภาวิดา  งามเจริญ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ยิ่งยง