สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  คำใส
 
1. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวลวรรณ  ปากพลีนอก
 
1. นางจันทนี  ปากพลีนอก
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  โกรุ่งเจริญ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ลี้ปราศภัย
 
1. นางสุทธินีย์  ภัทรวงศ์โยธิน
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพชัย  วงค์แก้ว
 
1. นางสาวสมควร  สมคิด
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  บุอ่อน
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ลี้ปราศภัย
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กึกเกตุ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โกรุ่งเจริญ
3. เด็กหญิงเกสสุดา  ทองหยิบ
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชชาดา  มานัสนัยน์
2. เด็กชายอรรถชัย  รัตนารักษ์
 
1. นางดวงเดือน  วินิจฉัย
2. นางสาวประทุม  ภักดี
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤตยา  อาริยวัฒน์
 
1. นางนันทสุข  สุรังษี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงดวงใจ  ลุงซอ
2. เด็กหญิงเมธาพร  ใจดี
 
1. นายนววิธ  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สะมิน
3. เด็กหญิงธนกาญจน์  รีจวง
4. เด็กหญิงพันธ์ศิริ  แซ่เตียว
5. เด็กหญิงเพชรไพลิน  สุขแสวง
6. เด็กหญิงไอรดา  ดำจับ
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
3. นางวรรธกร  ไป่ทาฟอง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชาดา  มานัสนัยน์
2. เด็กหญิงดวงหทัย  นูพิมพ์
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  ยังโหมด
4. เด็กหญิงมนทิวา  ภู่ระหงษ์
5. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่โง้ว
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นำนา
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
2. นางสาวประทุม  ภักดี
3. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายขัตติยะ  เตชะวรรณพงษ์
2. เด็กชายรณกร  ฟักสุก
 
1. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายณัฒิพงษ์  ดำจับ
2. เด็กชายสมชาย  คำ
 
1. นางพิมพ์นภา  ส่งสัมพันธ์สกุล
2. นายพูลศักดิ์  สุภีคำ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  แซ่อึ๊ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เกตุเพชร
 
1. นางสาวประทุม  ภักดี
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถึกเกตุ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่โง้ว
 
1. นางสมควร  สมคิด
2. นางโสภา  เวียงบ่อแก
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชนี  แซ่เชียว
 
1. นางนพวรรณ  กุลบุญมา
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงนันท์ณภัทร  แสงกระจ่าง
 
1. นางขวัญจิตต์  บุญเกิด
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 36 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แซ่โง้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรจันทร์
3. เด็กชายนพเก้า  กนะกาศัย
 
1. นางขวัญจิตต์  บุญเกิด
2. นางสาววรรธกร  ไป่ทาฟอง