สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงนิลนารถ  แซ่อึ๊ง
 
1. นางสุจินต์  สีลิ้นจี่
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงชลลดา  กิมง่วนสง
 
1. นางเพลินพิศ  ชูสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายกฤษฎา  นามีผล
2. เด็กชายนนทวัฒน์  คนทน
3. เด็กชายวัชรพงศ์  วรรัตน์
 
1. นางเพลินพิศ  ชูสวัสดิ์