สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 56 1. เด็กชายฤทธิไกร  ปิ่นฟ้า
 
1. นางสาววริศรา  สายสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงนันทิชา  ชาวอบทม
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทยานนท์
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงปิ่นมณีรัตน์  จันจำนงค์
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจิราพร  จำนงค์ผล
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 -    
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 -    
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงนันทิชา  ชาวอบทม
 
1. นายดนัย  อนุวัน
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอภินัทธ์  งานพิริยะอนันต์
 
1. นายดนัย  อนุวัน
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอธิศักดิ์  แซ่คู
 
1. นายดนัย  อนุวัน
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงจินตนา  ดวงดารา
2. เด็กหญิงนันทิชา  ชาวอบทม
3. เด็กหญิงปิ่นมณีรัตน์  จันจำนงค์
 
1. นางประไพ  ตรีภูริทัต
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราพร  จำนงค์ผล
2. เด็กหญิงนงนภัส  บุญช่วย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองแท้
 
1. นางประไพ  ตรีภูริทัต
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 35 1. เด็กชายรชต  ศรีประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทัพมงคล
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ  เสรีชัยรักษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงจินตนา  ดวงดารา
2. เด็กชายสุรวุฒิ  ชัยศรี
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ  เสรีชัยรักษ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงดลนภา  ฉินะสถิน
2. เด็กชายวัชระ  ชารีงาม
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ  เสรีชัยรักษ์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปิ่นฟ้า
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทยานนท์
 
1. นางสอาง  อินทยานนท์
 
17 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมุดแดง
 
1. นางกนกวรรณ  มูลทองสงค์
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุนิสา  แผงศร
 
1. นางกนกวรรณ  มูลทองสงค์
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  แฟมไธสง
 
1. นางกนกวรรณ  มูลทองสงค์
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอโณทัย  ศรีสมพร
 
1. นางกนกวรรณ  มูลทองสงค์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 29 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สงแพง
2. เด็กชายสุรวุฒื  ชัยศรี
 
1. นายสมชาย  ตรีภูริทัต
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงมณฤดี  สวัสดี
2. เด็กหญิงยุพิน  สวัสดีมงคล
3. เด็กหญิงอภิญญา  ภูงามนิล
 
1. นายสมชาย  ตรีภูริทัต
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดมผล
2. เด็กชายไกรลาศ  โคนุช
 
1. นายสมชาย  ตรีภูริทัต
 
24 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 38.3 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายวิษณุ  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวสุพัตรา  กองสิงห์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  บุญอ่อน
3. เด็กหญิงอุษา  คงประเวศ
 
1. นางพรศรี  กองศรี
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงอธิชา  ชาวอบทม
 
1. นางสาริณี  เอ็นดูราษฎร์
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 59 1. เด็กชายพงศกร  หลาบมาลา
2. เด็กชายพัทธดลย์  คำดี
3. เด็กชายสุวพัชร  เขียวมณี
 
1. นางสาริณี  เอ็นดูราษฎร์
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงกมนนัทธ์  โนรี
2. เด็กหญิงทวินันท์  ประดิษฐ์วงษ์
3. เด็กหญิงอรพิน  กองแก้ว
 
1. นางสาริณี  เอ็นดูราษฎร์