สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงนันทิชา  ชาวอบทม
 
1. นายดนัย  อนุวัน
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอภินัทธ์  งานพิริยะอนันต์
 
1. นายดนัย  อนุวัน
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงจินตนา  ดวงดารา
2. เด็กหญิงนันทิชา  ชาวอบทม
3. เด็กหญิงปิ่นมณีรัตน์  จันจำนงค์
 
1. นางประไพ  ตรีภูริทัต
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปิ่นฟ้า
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทยานนท์
 
1. นางสอาง  อินทยานนท์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 38.3 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายวิษณุ  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวสุพัตรา  กองสิงห์