สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 56 1. เด็กชายฤทธิไกร  ปิ่นฟ้า
 
1. นางสาววริศรา  สายสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงนันทิชา  ชาวอบทม
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทยานนท์
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงปิ่นมณีรัตน์  จันจำนงค์
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจิราพร  จำนงค์ผล
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงจินตนา  ดวงดารา
2. เด็กชายสุรวุฒิ  ชัยศรี
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ  เสรีชัยรักษ์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมุดแดง
 
1. นางกนกวรรณ  มูลทองสงค์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 29 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สงแพง
2. เด็กชายสุรวุฒื  ชัยศรี
 
1. นายสมชาย  ตรีภูริทัต
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดมผล
2. เด็กชายไกรลาศ  โคนุช
 
1. นายสมชาย  ตรีภูริทัต
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงสมฤทัย  บุญอ่อน
3. เด็กหญิงอุษา  คงประเวศ
 
1. นางพรศรี  กองศรี