สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบลำบิด สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราพร  จำนงค์ผล
2. เด็กหญิงนงนภัส  บุญช่วย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองแท้
 
1. นางประไพ  ตรีภูริทัต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 35 1. เด็กชายรชต  ศรีประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทัพมงคล
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ  เสรีชัยรักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงดลนภา  ฉินะสถิน
2. เด็กชายวัชระ  ชารีงาม
 
1. นางพรพรรณี  พิมลเกตุ
2. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ  เสรีชัยรักษ์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุนิสา  แผงศร
 
1. นางกนกวรรณ  มูลทองสงค์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  แฟมไธสง
 
1. นางกนกวรรณ  มูลทองสงค์
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงกมนนัทธ์  โนรี
2. เด็กหญิงทวินันท์  ประดิษฐ์วงษ์
3. เด็กหญิงอรพิน  กองแก้ว
 
1. นางสาริณี  เอ็นดูราษฎร์