สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสมชาย  ธนวุฒิคติวรกุล
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายชูเกียรติ  แก้วอำไพ
 
1. นายทองคำ  ลิขิตตระกูล
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายกอล์ฟ  คำชุม
2. เด็กหญิงปรียานุช  จำนงค์ผล
3. เด็กหญิงเยาวดี  เตียวิบูลย์
 
1. นางองค์อร  ปิยะเสถียรรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เรณู
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดวงสมร
 
1. นายเสริมสิริ  รอบคอบ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิชิต  ใหม่วงศ์
2. เด็กชายวีระพงษ์  คำแสง
 
1. นายเสริมสิริ  รอบคอบ
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายธนากร  อุ้มสิน
2. เด็กชายวรวุฒิ  กันสุทธิ
 
1. นายเสริมสิริ  รอบคอบ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองธรรมชาติ
 
1. นางองค์อร  ปิยะเสถียรรัตน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณพร  อ่วมมา
2. เด็กชายพิรุณ  วะริปัญโย
 
1. นางคัชรินทร์  ศรีสุจินต์
2. นางองค์อร  ปิยะเสถียรรัตน์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงลัดดาพร  รัตนวงศ์
2. เด็กหญิงอาทิชา  โชติยา
 
1. นายเสริมสิริ  รอบคอบ
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  จำนงค์ผล
 
1. นางอัปษร  ยาทิพย์
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. นายปิยะวัฒน์  ใจดี
 
1. นางชุมพร  หิรัญญากร
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กุลชัยวิวัฒน์กิจ
2. เด็กหญิงรฐพร  เผยฉวี
 
1. นายเกรียงสิทธิ์  รัศมีงาม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่คู
2. เด็กชายชูเกียรติ  แก้วอำไพ
3. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ไพร
4. เด็กชายธนชัย  แซ่ซื้อ
5. เด็กชายธวัชชัย  พงษ์พันธ์
6. เด็กชายนรเศรษฐ์  อยู่จุ้ย
 
1. นายทองคำ  ลิขิตตระกูล
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 45 1. เด็กหญิงอภิญญา  จันโส
2. เด็กหญิงอัญชุลีพร  ศุภอักษร
3. เด็กชายเขมชาติ  กล่อมยัง
 
1. นางสาวกัลยาณี  คำแก้ว