สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงธัญญานุช  ญาติเสมอ
 
1. นางพรพรหม  มาศมะลิวัลย์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงพักตร์วิภา  สว่างพร้อม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กิตยารักษ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เรืองศรี
 
1. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายจุลจักร  อู่ไทย
 
1. นางพรพรหม  มาศมะลิวัลย์
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงสุนารี  แสงสี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กิตยารักษ์
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  ทองวัน
 
1. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงทาริกา  นาคใยธรรม
 
1. นางพรพรหม  มาศมะลิวัลย์
 
8 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  สุขมี
2. นางสาวแก้วตา  หล้าหลาบ
 
1. นางมนสินี  เจริญศิลป์
2. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวาสนา  เพ็งพุฒิ
 
1. นางพรพรหม  มาศมะลิวัลย์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนนทกร  กันจาด
 
1. นางพรพรหม  มาศมะลิวัลย์
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธนาวุฒิ  นุชสวาท
 
1. นางสาวอัญชลี  จันทเปรมจิตต์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ตรวจบรรดา
3. เด็กหญิงนาตยา  เทพทอง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เรืองพูล
5. นายภัทรวิน  แซ่ซี
6. เด็กหญิงรสริน  เริงศิริ
7. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ประเสริฐลาภ
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรืองศรี
9. เด็กหญิงวาศินี  เสมอใจ
10. เด็กหญิงวิภาวี  ถนอมสัตย์
11. เด็กหญิงศิริพร  สอนบาล
12. เด็กหญิงสุวินชา  ถนอมสัตย์
13. เด็กหญิงอนันตญา  แก้วคง
14. นางสาวอนุธิดา  บุตรราช
15. เด็กหญิงอรณิชา  เจริญสุข
 
1. นายคีรี  กนะกาศัย
2. นางสาวจีรนันท์  ดีด่านค้อ
3. นายองอาจ  ไพศาลภูมิ
4. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 84 1. เด็กชายฐาปกรณ์  รักพินิจ
2. เด็กชายธนภูมิ  ตันสุวรรณ
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ์  ขจรกลิ่น
 
1. นางสาวจีรนันท์  ดีด่านค้อ
2. นางสาวนิภา  พนมมรรค
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงปภาวี  วงแก้ว
2. เด็กหญิงพรณรินทร์  เรืองพูล
3. เด็กหญิงอนัญญา  พรหมโชติ
 
1. นางสาวจีรนันท์  ดีด่านค้อ
2. นางสาวนิภา  พนมมรรค