สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบกรูด สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  ทองวัน
 
1. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงทาริกา  นาคใยธรรม
 
1. นางพรพรหม  มาศมะลิวัลย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ตรวจบรรดา
3. เด็กหญิงนาตยา  เทพทอง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เรืองพูล
5. นายภัทรวิน  แซ่ซี
6. เด็กหญิงรสริน  เริงศิริ
7. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ประเสริฐลาภ
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  เรืองศรี
9. เด็กหญิงวาศินี  เสมอใจ
10. เด็กหญิงวิภาวี  ถนอมสัตย์
11. เด็กหญิงศิริพร  สอนบาล
12. เด็กหญิงสุวินชา  ถนอมสัตย์
13. เด็กหญิงอนันตญา  แก้วคง
14. นางสาวอนุธิดา  บุตรราช
15. เด็กหญิงอรณิชา  เจริญสุข
 
1. นายคีรี  กนะกาศัย
2. นางสาวจีรนันท์  ดีด่านค้อ
3. นายองอาจ  ไพศาลภูมิ
4. นางเกษร  อัศวนนท์วิวัฒน์