สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงกมลชนก   ศิริพรสุข
 
1. นางอาทร   พวงจินดา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุตรรักษ์
 
1. นางสาวนันทนา   บูรณศีลสุนทร
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนสิงห์
 
1. นางรัตนา   อำพล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงณัชชา   กรีดกราย
 
1. นางจริยา   ไตรศร
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงสุภาพร  อุสารัมย์
 
1. นางสาวนันทนา  บูรณศีลสุนทร
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปัทมา   วันมา
 
1. นางรัตนา  อำพล
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงธิดาพร   พิลา
 
1. นางสาวพิศมัย   นามอินทร์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายพาทิศ   คามบุตร
 
1. นางสาวพรทิพย์   คำกายปรง
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงโยษิตา   วงศ์ปุ่น
 
1. นางสาวลาวัลย์  ดาพันธะ
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายรนกฤต  รัตนวิจิตร
 
1. นางฬิเอ  โคตรมุงคุณ
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายวิศรุต   เวียนนอก
 
1. นางสาวลาวัลย์   ดาพันธะ
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายนนทชัย  มุลมี
 
1. นางฬิเอ  โคตรมุงคุณ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงจันทิมา   ศิริรส
2. เด็กชายธนวัฒน์  ลิขิตเวทย์
 
1. นางขวัญใจ   ครั่งฝา
2. นายสุทัศน์   สุภาผล
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรณิช   จำเนียรทรัพย์
2. เด็กหญิงเสาวภา   แซ่กอ
 
1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
 
15 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   เลานามสิงห์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
16 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะนุธีระพงศ์
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
17 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  พรยิ่ง
 
1. นายภาวัติ   บุญกาญจน์
 
18 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  เขจรลาภ
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
 
19 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งก้อย   สมนึก
2. เด็กหญิงณพัชฌา   พรมนิล
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทะนุธีระพงศ์
4. เด็กหญิงธัญชนก   บุตรรักษ์
5. เด็กหญิงปภาวดี   โชคชัยชนะ
6. เด็กหญิงปรายฟ้า   เขจรลาภ
7. เด็กหญิงปวีณา  หาญกล้า
8. เด็กหญิงพัชรินทร์   เลานามสิงห์
9. เด็กหญิงรังรอง   ธาราเกษม
10. เด็กชายวรวิช   ดาวฮามแป
11. เด็กชายศุภวัส   สิงห์แสงอ่อน
12. เด็กหญิงสุชาวดี   พิเชฐกิจจาวัฒน์
13. เด็กหญิงสุธินี   รอดรัสมี
14. เด็กชายอภิรักษ์   สิงห์พันธ์
15. เด็กชายเรืองยศ  โพธิ์นอก
 
1. นายภาวัติ  บุญกาญจน์
2. นายสมบูรณ์  โสภา
3. นางสาวอุรสา  ผลสมบูรณ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิดาภา   พรพิฆเนส
2. เด็กหญิงนฤมน  โคตรมุงคุณ
 
1. นางสาวปิยะนุช   แย้มปราศัย
2. นายปิยะวัฒน์   อาสนาทิพย์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวทัญญู    แซ่อึ๊ง
2. เด็กชายวัชรินทร์  ฤทธิ์งาม
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   จิตไธสง
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ศุภกิจจานุสรณ์
 
1. นายสุเทพ  จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติภา   สุกใส
2. เด็กหญิงณัฐวดี   แสนสวาสดิ์
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 42 1. เด็กชายณัฐฏพล   สากร
2. เด็กหญิงวิมลศิริ   สีดารา
 
1. นางสาวปิยะนุช  แย้มปราศัย
2. นายปิยะวัฒน์  อาสนาทิพย์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียานุช   พานิชพัฒน์
2. เด็กหญิงปัทมา   ไกรศรี
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชาย อิทธิเดช   พรมข่าย
2. เด็กหญิงอนุสรา   รัฐเมิน
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา   เลิศเมฆมงคล
2. เด็กชายพัชรพล   พุ่มพวง
3. เด็กหญิงอรณิช    จำเนียรทรัพย์
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์   ลิขิตเวทย์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์   เทพมงคล
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวณัฎฐ์  เจริญศิริตระกูล
 
1. นางสาริณี  วงศ์คำจันทร์
 
30 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ราชอินตา
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำกายปรง
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายอนุสรณ์  พิริยะบรรหาร
 
1. นางรุ่งทิพย์  มาลัย
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิชัย  เกตุเมฆ
 
1. นางสาริณี  วงศ์คำจันทร์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กชายฉลองวุฒิ  กลมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชลธิชา   รักษาศีล
3. เด็กหญิงนัชชา   กรีดกราย
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ราชอินตา
5. เด็กหญิงลลิตา   สมนึก
6. เด็กหญิงอารดา   วิเศษ
 
1. นายสมศักดิ์  มาลัย
2. นายสมโภชน์  เจริญขำ
3. นายสุเทพ  จิรโรจนาการ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา   บุตรดี
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ   คุณปัญญา
3. เด็กหญิงพีรดา   บุญยงค์
4. เด็กหญิงวาสนา   เวียงสมุทร
5. เด็กหญิงศรีสุดา   สร้อยนาคพงษ์
6. เด็กหญิงสิริกานต์   พูลเพิ่ม
7. เด็กหญิงสุจิรา  สีหะราช
8. เด็กหญิงออรวี   ปรากฎรัตน์
 
1. นายสมศักดิ์  มาลัย
2. นายสมโภชน์   เจริญขำ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุพัฒน์   ศรีภูมิ
2. เด็กชายจิรศักดิ์   ดาศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์หนู
4. เด็กชายภูวนาถ   นันกลาง
5. เด็กชายวทัญญู  แซ่อึ๊ง
6. เด็กชายศุภกร  ดับโรค
7. เด็กชายสิทธิพงษ์    ปรือปรัก
8. เด็กชายสุรัตน์   สอจันทึก
 
1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
2. นางสาวอุรสา   ผลสมบูรณ์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายกฤติน   หิรัญหลวง
2. เด็กชายธนพล   สวัสดี
 
1. นางสาวลาวัลย์   ดาพันธะ
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 84 1. เด็กชายสุรบดินทร์   นิลทัย
2. เด็กหญิงอรนันท์   พิริยะบรรหาร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุเมฆ
 
1. นางกรวรรณ   คำนวณ
2. นางสาววันทนา   ยิ้มปั่น
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กชายณัฐวุฒ   บุญจูง
2. เด็กชายธนกฤษ   ปวีณวงษ์วรรณ
3. เด็กชายธนวัฒน์   ปิ่นทอง
 
1. นางสาวดวงกมล   ศรีวิรัญ
2. นางสาวสุพรรณี   จันที