สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงณัชชา   กรีดกราย
 
1. นางจริยา   ไตรศร
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายพาทิศ   คามบุตร
 
1. นางสาวพรทิพย์   คำกายปรง
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงโยษิตา   วงศ์ปุ่น
 
1. นางสาวลาวัลย์  ดาพันธะ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายรนกฤต  รัตนวิจิตร
 
1. นางฬิเอ  โคตรมุงคุณ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายวิศรุต   เวียนนอก
 
1. นางสาวลาวัลย์   ดาพันธะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวณัฎฐ์  เจริญศิริตระกูล
 
1. นางสาริณี  วงศ์คำจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ราชอินตา
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำกายปรง
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายอนุสรณ์  พิริยะบรรหาร
 
1. นางรุ่งทิพย์  มาลัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิชัย  เกตุเมฆ
 
1. นางสาริณี  วงศ์คำจันทร์