สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงกมลชนก   ศิริพรสุข
 
1. นางอาทร   พวงจินดา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุตรรักษ์
 
1. นางสาวนันทนา   บูรณศีลสุนทร
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนสิงห์
 
1. นางรัตนา   อำพล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปัทมา   วันมา
 
1. นางรัตนา  อำพล
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงธิดาพร   พิลา
 
1. นางสาวพิศมัย   นามอินทร์
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายนนทชัย  มุลมี
 
1. นางฬิเอ  โคตรมุงคุณ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   จิตไธสง
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ศุภกิจจานุสรณ์
 
1. นายสุเทพ  จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชาย อิทธิเดช   พรมข่าย
2. เด็กหญิงอนุสรา   รัฐเมิน
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายกฤติน   หิรัญหลวง
2. เด็กชายธนพล   สวัสดี
 
1. นางสาวลาวัลย์   ดาพันธะ
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 62 ทองแดง 84 1. เด็กชายสุรบดินทร์   นิลทัย
2. เด็กหญิงอรนันท์   พิริยะบรรหาร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุเมฆ
 
1. นางกรวรรณ   คำนวณ
2. นางสาววันทนา   ยิ้มปั่น