สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงจันทิมา   ศิริรส
2. เด็กชายธนวัฒน์  ลิขิตเวทย์
 
1. นางขวัญใจ   ครั่งฝา
2. นายสุทัศน์   สุภาผล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรณิช   จำเนียรทรัพย์
2. เด็กหญิงเสาวภา   แซ่กอ
 
1. นายสมโภชน์  เจริญขำ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติภา   สุกใส
2. เด็กหญิงณัฐวดี   แสนสวาสดิ์
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 42 1. เด็กชายณัฐฏพล   สากร
2. เด็กหญิงวิมลศิริ   สีดารา
 
1. นางสาวปิยะนุช  แย้มปราศัย
2. นายปิยะวัฒน์  อาสนาทิพย์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียานุช   พานิชพัฒน์
2. เด็กหญิงปัทมา   ไกรศรี
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา   เลิศเมฆมงคล
2. เด็กชายพัชรพล   พุ่มพวง
3. เด็กหญิงอรณิช    จำเนียรทรัพย์
 
1. นายสุเทพ   จิรโรจนาการ
2. นายอภิสิทธิ์   อยู่ศรี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กชายฉลองวุฒิ  กลมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงชลธิชา   รักษาศีล
3. เด็กหญิงนัชชา   กรีดกราย
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ราชอินตา
5. เด็กหญิงลลิตา   สมนึก
6. เด็กหญิงอารดา   วิเศษ
 
1. นายสมศักดิ์  มาลัย
2. นายสมโภชน์  เจริญขำ
3. นายสุเทพ  จิรโรจนาการ
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กชายณัฐวุฒ   บุญจูง
2. เด็กชายธนกฤษ   ปวีณวงษ์วรรณ
3. เด็กชายธนวัฒน์   ปิ่นทอง
 
1. นางสาวดวงกมล   ศรีวิรัญ
2. นางสาวสุพรรณี   จันที