สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงสรุตา  น้อยสีดา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวน้ำอ้อม  ถะเกิงผล
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาวอทิตติญา  พงสงค์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงพิมพนา  ทรายสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำปาหอม
 
1. นางสาวรุ่งธืวา  เจริญภู
 
6 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุภาพร  แสวงดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สง่างาม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
8 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกนกกานต์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวน้ำอ้อม  ถะเกิงผล
 
9 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 - 1. นางสาวพิมพร  จำปาหอม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
10 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงลาวัณย์  เพชรประดับ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีเรือง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
2. นางศิริพรรณ  วิริยสถาพรพงศ์
 
11 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  อุทาธร
2. เด็กหญิงนริสรา  ประพันธ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนพล  สมภาค
 
1. นางศิริพรรณ  วิริยสถาพรพงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำปาหอม
 
1. นางศิริพรรณ  วิริยสถาพรพงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชจรีย์  ศรีรักษา
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจิดาภา  จุลวิเชียร
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วงษ์หาญ
3. เด็กชายเจษฎาพร  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวรุ่งธิวา  เจริญภู
2. นางศิริพรรณ  วิริยสถาพรพงศ์
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลลดา  พรหมศรี
2. นางสาวรัตนากร  ศรีผ่อง
3. เด็กหญิงสาลินี  จันทร์วงศ์
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นางนิพภา  สันติศิริ
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจักรพัฒน์  ทองพันพาน
2. เด็กชายอโนทัย  ชลวานิช
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิไลพรรณ  ปราณีศรี
 
1. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทนกระโทก
 
1. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  พรหมศรี
 
1. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 29 1. เด็กชายพีรวิชญ์  มีทา
2. เด็กหญิงรติรัตน์  บุญดี
 
1. นายพุทธิภาคย์  รักซ้อน
2. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กชายกิติภัทร์  กิติมาลา
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  จันทร์ไชย
 
1. นายพุทธิภาคย์  รักซ้อน
2. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษณะ  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงสุธิตา  เสมามิ่ง
 
1. นายพุทธิภาคย์  รักซ้อน
2. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกนกกานต์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกนกภรณ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นายศุภกิจ  สมภาค
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวภาคินี  โคตะมัง
2. นางสาวอทิตติญา  พลสงค์
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นายศุภกิจ  สมภาค
 
26 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติชญา  กำลัง
 
1. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
 
27 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัตตา
2. เด็กหญิงบุญยพร  สุขเกษม
 
1. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
2. นางสุพรรณี  นิยมดี
 
28 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงนนทกร  บุตรเพ็ชร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วรรณฑาณะ
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
 
29 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชไมพร  ไชยนาถ
2. เด็กหญิงธัญญารส  ดุมทอง
 
1. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
2. นายศุภกิจ  สมภาค
 
30 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จินตริน
2. เด็กชายสิทธิชัย  เกตุวารินทร์
3. เด็กชายเจษฎา  ตั้งมั่นธนบวร
 
1. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
2. นางสุพรรณี  นิยมดี
 
31 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกัญญารัตย์  โคตะมัง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยเทพ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ละมัย
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
 
32 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงนริสรา  ประพันธ์
2. เด็กชายพงศกร  ใจตรง
3. เด็กหญิงรสริน  มั่นสีเขียว
 
1. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
2. นายศุภกิจ  สมภาค
 
33 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐฤเบศ  มะลิทอง
2. เด็กหญิงดวงกมล  อุทาธร
3. เด็กหญิงธนภรณ์  มั่งคั่ง
4. เด็กหญิงนพรัตน์  อาวรณ์
5. เด็กชายนฤปนาถ  ชุมวัน
6. เด็กชายปฐมพงศ์  สายเล็น
7. เด็กหญิงพรนิภา  อินนอก
8. เด็กหญิงพรหมพร  รามณู
9. เด็กชายพลวัตร  ธิจะยัง
10. เด็กชายสุเทพ  ขยิ่ม
 
1. นางรมย์รวินท์  ตันติฤทธิพล
2. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
3. นายศุภกิจ  สมภาค
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 34 1. เด็กชายธนพล  สมภาค
2. เด็กหญิงนันนิชา  จันทร์เจริญ
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีทา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เฉกแสงทอง
3. เด็กหญิงวรรณพร  กิจโสภา
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรเวทย์  ตันติวัฒนวงษ์
2. นางสาวอังคณา  จันทร์วงศ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทา
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ผาสุข
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  เหลืองอ่อน
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิณห์นิภา  รัตนะพิบูลย์กุล
2. เด็กชายสุภกฤต  มั่นจิต
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตั้งมั่นธนบวร
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญมี
3. เด็กชายเจษฎา  จันทร์เจริญ
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นางรมย์รวินท์  ตันติฤทธิพล
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายธีรภัทร์  ใจตรง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ละมัย
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. นายกรวินท์  ตันติวัฒนวงษ์
2. เด็กชายสุเทพ  ขยิ่ม
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  โพมาศ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตั้งมั่นธนบวร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อักษรเสือ
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นางรมย์รวินท์  ตันติฤทธิพล
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  เคือชาย
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฉายลับ
2. เด็กหญิงยศกร  สร้อยวัน
3. เด็กหญิงศศิกมล  ทนกระโทก
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญา  บุปผา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พุฒดอน
3. เด็กหญิงพรพิมล  ธรรมา
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายธนาคาร  หอมชื่น
2. เด็กชายวุฒิวานนท์  ขุนอินทอง
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ตั้งมั่นธนบวร
2. นายอธิรัตน์  มีกะจิตร์
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชจรีย์  ศรีรักษา
2. นางสาวยุภาพร  แสวงดี
3. นางสาวอทิตติญา  พลสงค์
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิณณวัตร  จันทร์เจริญ
2. เด็กชายสุเทพ  ใยสุข
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีผ่อง
2. เด็กชายธนากร  คำหงษา
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทนกระโทก
 
1. นางสาวรุ่งธิวา  เจริญภู
2. นางศิริพรรณ  วิริยสถาพรพงศ์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิสรา  มั่งคั่ง
2. นางสาวพิมพร  จำปาหอม
3. นางสาวอวิกา  พันธ์ศรี
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชินจันทึก
2. เด็กหญิงพรหมพร  รามณู
 
1. นางสาวน้ำอ้อม  ถะเกิงผล
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วงษ์หาญ
 
1. นางสาวน้ำอ้อม  ถะเกิงผล
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิษณุ  สงวนวงษ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
 
55 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงพีรดา  ชาลือ
 
1. นางสาววาริณี  วันติ
 
56 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 80 1. เด็กชายก้องภพ  แสวงดี
2. เด็กชายณัฐภัทร  เคือชาย
3. เด็กหญิงอนุธิดา  พลสงค์
 
1. นางบุปผา  สมภาค
2. นางสาววาริณี  วันติ
 
57 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายณรงค์  เผ่
2. เด็กชายธีรเทพ  อวริสาร
3. เด็กหญิงพรนภา  ด่านปาน
 
1. นางบุปผา  สมภาค
2. นางสาววาริณี  วันติ