สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงพิมพนา  ทรายสุข
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำปาหอม
 
1. นางสาวรุ่งธืวา  เจริญภู
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงกนกกานต์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวน้ำอ้อม  ถะเกิงผล
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนพล  สมภาค
 
1. นางศิริพรรณ  วิริยสถาพรพงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำปาหอม
 
1. นางศิริพรรณ  วิริยสถาพรพงศ์
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงนนทกร  บุตรเพ็ชร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วรรณฑาณะ
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด