สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงสรุตา  น้อยสีดา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวน้ำอ้อม  ถะเกิงผล
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาวอทิตติญา  พงสงค์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  อุทาธร
2. เด็กหญิงนริสรา  ประพันธ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจิดาภา  จุลวิเชียร
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วงษ์หาญ
3. เด็กชายเจษฎาพร  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวรุ่งธิวา  เจริญภู
2. นางศิริพรรณ  วิริยสถาพรพงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 61 1. เด็กชายกิติภัทร์  กิติมาลา
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  จันทร์ไชย
 
1. นายพุทธิภาคย์  รักซ้อน
2. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกนกกานต์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกนกภรณ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นายศุภกิจ  สมภาค
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จินตริน
2. เด็กชายสิทธิชัย  เกตุวารินทร์
3. เด็กชายเจษฎา  ตั้งมั่นธนบวร
 
1. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
2. นางสุพรรณี  นิยมดี
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกัญญารัตย์  โคตะมัง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไชยเทพ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ละมัย
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตั้งมั่นธนบวร
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญมี
3. เด็กชายเจษฎา  จันทร์เจริญ
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นางรมย์รวินท์  ตันติฤทธิพล
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายธีรภัทร์  ใจตรง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ละมัย
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. นายกรวินท์  ตันติวัฒนวงษ์
2. เด็กชายสุเทพ  ขยิ่ม
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีผ่อง
2. เด็กชายธนากร  คำหงษา
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทนกระโทก
 
1. นางสาวรุ่งธิวา  เจริญภู
2. นางศิริพรรณ  วิริยสถาพรพงศ์
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 80 1. เด็กชายก้องภพ  แสวงดี
2. เด็กชายณัฐภัทร  เคือชาย
3. เด็กหญิงอนุธิดา  พลสงค์
 
1. นางบุปผา  สมภาค
2. นางสาววาริณี  วันติ